Home / Sociaal huren / Rechten en plichten van de Huurder / Adviesraden van de Huurders
Home / Sociaal huren / Rechten en plichten van de Huurder / Adviesraden van de Huurders

Adviesraden van de Huurders

De rol van de Adviesraad van Huurders (ARHUU)

Als sociale huurder is het soms moeilijk om je stem te laten horen bij je  sociale woningmaatschappij (openbare vastgoedmaatschappijen, in 't kort « OVM's »). Om hen te vertegenwoordigen kunnen zij vertegenwoordigers verkiezen voor een periode van vier jaar.

In de ARHUU zetelen dus huurders die het geheel van de huurders van een OVM bij deze laatste vertegenwoordigen. De ARHUU krijgt informatie over projecten van de OVM en verstrekt een advies alvorens deze laatste bepaalde beslissingen neemt.  De ARHUU vormt dus de schakel tussen de huurders en de OVM.


De opdrachten van de ARHUU

De ARHUU houdt zich niet bezig met individuele problemen, maar met kwesties die een groep of een geheel van huurders aanbelangen.

 

Opdracht 1 : Adviezen uitbrengen

 

1. De adviezen van rechtswege

Behalve in dringende gevallen moet de raad van bestuur van de OVM het advies van de ARHUU inwinnen.  Het betreft :

  • de programma’s voor werken inzake onderhoud, renovatie en inrichting van gebouwen, de onmiddellijke omgeving en de omgeving ervan, waarvan het bedrag meer dan 62.000 euro (exclusief BTW) beloopt (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en beloopt, voor 2017, 79.422,72 euro);
  • de methode voor de berekening van de lasten, afrekeningen, enz.;
  • de goedkeuring of de wijziging van het huishoudelijk reglement;
  • de goedkeuring of wijziging van de programma's voor collectieve voorzieningen;
  • de informatieprogramma's en programma's voor culturele en sociale animatie. 

 

2. De adviezen op eigen initiatief

De ARHUU‘s mogen, op eigen initiatief, een advies verstrekken aan de raad van bestuur van de OVM.  Dat advies kan betrekking hebben op verschillende onderwerpen, projecten en beslissingen die de woonwijken aangaan en tot de bevoegdheden van de raad van bestuur van de OVM behoren.

3. En wat nadat het advies van rechtswege of op eigen initiatief werd uitgebracht ?

De OVM is verplicht om ten minste één keer per kwartaal de ARHUU in te lichten over de gevolgen die aan zijn adviezen werden gegeven. Indien de raad van bestuur het advies van de ARHUU niet volgt, moet hij de ARHUU de redenen hiervoor schriftelijk bezorgen.

 

Opdracht 2 : De vergaderingen van de raad van bestuur van de plaatselijke woningmaatschappij bijwonen 

 

Twee afgevaardigden van minstens 18 jaar oud wonen de vergaderingen van de raad van bestuur van de OVM met beraadslagende stem bij. Zij wonen tijdens deze vergaderingen enkel de punten bij die geen betrekking hebben op het personeel van de OVM, de toewijzing van woningen noch elk ander dossier dat personen betreft. 

 

Opdracht 3 : Animatieactiviteiten organiseren of eraan meewerken

In de sociale woonwijken organiseert de ARHUU wijkfeesten, netheidsacties, informatieberichten, enz... of werkt hij eraan mee.

 

Opdracht 4 : Minstens vier keer per jaar een vergadering beleggen met alle huurders

Deze vergaderingen, die « algemene vergaderingen » (AV’s) worden genoemd, hebben twee doelstellingen:

  • aan de huurders verslag uitbrengen van de activiteiten van de ARHUU, van de projecten van de OVM's, enz. ;
  • de huurders de mogelijkheid geven hun bekommernissen over de werking van de OVM (met betrekking tot de bevoegdheden van de ARHUU) mee te delen.

Sommige ARHUU’s organiseren lokale vergaderingen (per wijk).

De middelen die ter beschikking worden gesteld van de ARHUU

Voor het vervullen van zijn opdrachten kan de ARHUU een beroep doen op verschillende middelen.

1. De logistieke middelen

De OVM moet de ARHUU één of meer vergaderlokalen ter beschikking stellen.


Er wordt de ARHUU een werkingsbudget ter beschikking gesteld, waarvan het bedrag afhangt van het aantal huurders van de OVM (aantal “ARHUU-kiezers”). De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) legt de gebruiksregels van dit budget vast en staat in voor de controle ervan.

2. Vormingen, advies, ondersteuning 

Voor alle afgevaardigden worden er praktische en theoretische vormingen georganiseerd. Deze vormingen bereiden hen voor op de uitoefening van hun mandaat: Hoe een advies verstrekken? Hoe efficiënt communiceren? Hoe een vergadering leiden en/of eraan deelnemen ? Hoe een publiek toespreken? Hoe de lasten berekenen? Hoe energie besparen? enz.

Ontmoetingen met de ARHUU’s van alle OVM’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maken het mogelijk onderling ervaringen uit te wisselen.

Ingeval van problemen bij een ARHUU is het mogelijk op advies of op bemiddeling een beroep te doen. De BGHM organiseert die bemiddeling op vraag van de ARHUU en kan worden verzekerd door een instantie waarmee de BGHM hiertoe een overeenkomst sluit.

3. Een omkadering voor de BGHM

De BGHM ziet toe op:

- de correcte toepassing van de reglementering betreffende de ARHUU’s

- het goede verloop van de relaties tussen OVM en ARHUU

Installatie van de ARHUU

Wanneer de leden van de ARHUU’s verkozen zijn, d.w.z. wanneer minstens 5 % van de kiezers heeft gestemd, wordt de ARHUU geïnstalleerd. De nieuwe ARHUU moet binnen de twee maanden na de verkiezing voor het eerst in vergadering bijeenkomen.  

1. Effectief en plaatsvervangend

Bij de stemopneming worden de effectieve en de plaatsvervangende leden bepaald. Als een ARHUU bijvoorbeeld recht heeft op 10 posten, wordt het aantal stemmen van elke kandidaat geteld. De eerste tien kandidaten worden effectieve leden, de volgende 10 worden plaatsvervangende leden.

De plaatsvervangende leden wonen de vergaderingen bij en mogen werken in het kader van de ARHUU, maar enkel de effectieve leden hebben stemrecht. Een effectief lid dat afwezig is, wordt vervangen door het eerste plaatsvervangende lid, dat, voor die vergadering, stemrecht krijgt.

Let wel! Minstens twee ARHUU-leden moeten ten minste 18 jaar oud zijn.

2. De mandaten

Tijdens de eerste vergadering moet de ARHUU een Bureau aanstellen dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en in voorkomend geval een vicevoorzitter. Ook een adjunct-secretaris en/of een adjunct-penningmeester kunnen in voorkomend geval aangesteld worden. Enkel effectieve leden kunnen een mandaat uitoefenen binnen het Bureau.

Er is geen verband tussen het aantal stemmen dat werd behaald bij de verkiezingen en de functies binnen het Bureau.

De ARHUU moet ook twee vertegenwoordigers met beraadslagende stem aanstellen bij de raad van bestuur van de OVM. Zij zullen de vergaderingen van de raad van bestuur bijwonen, met uitzondering van de besprekingen over het personeel van de OVM, de toewijzing van de woningen en de dossiers die rechtstreeks betrekking hebben op personen.

De mandaten van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, adjunct-secretaris en vertegenwoordiger in de raad van bestuur lopen één jaar. Ze kunnen elk jaar worden hernieuwd.

Een effectief lid van de ARHUU dat niet langer voldoet aan de voorwaarden om kiezer of verkiesbaar te zijn, maakt niet langer deel uit van de ARHUU (bv.  indien hij verhuist naar een sociale woning van een andere OVM of de sociale huisvestingssector verlaat). Hij wordt vervangen door een plaatsvervangend lid dat effectief lid van de ARHUU wordt.

Als een ARHUU-lid een mandaat bij een OVM of een politiek mandaat uitoefent, wordt het mandaat als ARHUU-lid geschorst zolang dat andere mandaat wordt uitgeoefend. Gedurende die schorsing wordt het effectieve ARHUU-lid vervangen door het eerste plaatsvervangend lid dat nuttig gerangschikt is. 

3. Het Huishoudelijk Reglement

De ARHUU dient het Huishoudelijk Reglement, waarin de werkingsregels zijn bepaald, na te leven. Het Huishoudelijk Reglement wordt opgesteld door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. De kandidaten voor de verkiezingen kunnen een exemplaar van dit reglement bij de OVM aanvragen.

Neem contact met ons op via 0800/84.055 als u meer over de Adviesraden van de Huurders wil weten.

Document acties