Home / Sociaal huren / Huurder worden / Inschrijving
Home / Sociaal huren / Huurder worden / Inschrijving

Inschrijving

Informatie over de meervoudige inschrijving, over hoe men zich kan inschrijven en over de schrappingen.

Meervoudige inschrijving

Sinds 1 januari 2002 kan de kandidaat zich inschrijven (met een formulier) bij verschillende van de 19 openbare vastgoedmaatschappijen van zijn keuze.

Vóór deze datum moest de kandidaat zich richten tot elke openbare vastgoedmaatschappij waar hij kandidaat wilde zijn en moest hij bij elk van deze maatschappijen dezelfde administratieve stappen zetten. Dankzij het systeem van de meervoudige inschrijving hoeft de kandidaat deze verschillende stappen niet langer te zetten.

Vanaf het moment dat hij bij een openbare vastgoedmaatschappij is ingeschreven, kan de kandidaat zich tevens bij andere maatschappijen inschrijven. De openbare vastgoedmaatschappij waarbij de kandidaat zich heeft ingeschreven heeft als taak hem bij de andere maatschappijen van zijn keuze in te schrijven.
De maatschappij die wordt gekozen om het dossier te beheren, wordt " referentiemaatschappij " genoemd. De andere door de kandidaat gekozen maatschappij(en) wordt (worden) " tweedelijnsmaatschappij(en) " genoemd.


Hoe kan men zich inschrijven

Om zich geldig in te schrijven, moet de kandidaat-huurder een origineel exemplaar van het inschrijvingsformulier aanvragen.  Dit formulier is onder meer bij de OVM's en de BGHM beschikbaar (Voorbeeld van het inschrijvingsformulier en de brochure met uitleg)

Het formulier moet worden ondertekend door de kandidaat-huurder, de persoon met wie hij/zij gehuwd is of feitelijk samenwoont en ook door alle andere meerderjarige gezinsleden.

Het formulier moet per aangetekende brief naar de als referentiemaatschappij gekozen openbare vastgoedmaatschappij toegezonden worden. Het formulier kan eveneens tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op de zetel van deze openbare vastgoedmaatschappij.

Het formulier moet vergezeld zijn van alle gevraagde documenten.  Dit is noodzakelijk om de openbare vastgoedmaatschappij in staat te stellen de ontvankelijkheid van een kandidatuur te beoordelen.

Welke documenten moet je als kandidaat afleveren ?

 1. het inkomensbewijs van alle gezinsleden die geen kind ten laste zijn;
 2. een bewijs op naam van het organisme dat de kinderbijslag uitbetaalt voor alle kinderen ten laste die deel uitmaken van het gezin;
 3. een document waaruit blijkt dat minstens één van de gezinsleden is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
 4. de gezinssamenstelling of een getuigschrift van verblijfplaats afgeleverd door een gemeentebestuur of een openbare instelling die dit bevestigt.

Van de kandidaat-huurders mag geen enkel ander document geëist worden om de ontvankelijkheid van een kandidatuur vast te stellen.

De referentiemaatschappij beschikt over een termijn van vijftig dagen om het dossier te controleren en te bezorgen aan de sociaal afgevaardigde. Deze termijn kan worden verlengd tot vijfenzestig dagen indien er bijkomende inlichtingen moesten worden gevraagd (de termijn wordt verlengd met de vijftien dagen waarover de kandidaat beschikt om te reageren op een vraag tot bijkomende inlichtingen).

De tweedelijnsmaatschappij beschikt over een maand om de haar door de referentiemaatschappij toegezonden kandidatuur eventueel te weigeren.

Bij de inschrijving (alsook bij de hernieuwing van de inschrijving) mag de openbare vastgoedmaatschappij geen enkele financiële tegemoetkoming vragen aan de kandidaat-huurder (noch administratiekosten, noch de onderschrijving van aandelen van de maatschappij, enz.).


Hernieuwen van de inschrijving

Vanaf 2016 zal de referentiemaatschappij (openbare vastgoedmaatschappij die het dossier beheert) de kandidaat-huurder in de loop van het eerste kwartaal van de even jaren (dus om de 2 jaar) vragen zijn kandidatuur schriftelijk te bevestigen.

In zijn antwoord moet de kandidaat-huurder aan de referentiemaatschappij de gevraagde informatie en documenten bezorgen.

Indien de kandidaat-huurder niet binnen de drie maanden na het verzoek om bevestiging reageert, wordt de kandidatuur geschrapt. De kandidatuur wordt geschrapt in alle openbare vastgoedmaatschappijen die de kandidaat-huurder had gekozen.


Uitbreiding of vermindering van het aantal maatschappijen en/of gemeenten

De kandidaat-huurder kan het aantal oorspronkelijk geselecteerde gemeenten en/of maatschappijen op elk moment uitbreiden.

De datum van inwerkingtreding van de uitbreiding van de keuze is dezelfde als deze van de inwerkingtreding van de kandidatuur (link naar wat er over de inschrijving wordt gezegd).

De beperking van het aantal gemeenten en/of maatschappijen kan op elk moment van het jaar gebeuren. Een inkrimping is evenwel niet meer toegestaan van zodra één van de openbare vastgoedmaatschappijen de toekenningsprocedure voor een woning gestart heeft.


Schrapping uit het register

Een aantal situaties hebben de schrapping van de kandidatuur tot gevolg.

De schrapping moet gebeuren :

 • ingeval de aanvrager verzuimt zijn inschrijving te hernieuwen binnen de twee maanden na ontvangst van de vraag daartoe;
 • als de aanvrager niet meer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden ;
 • ingeval de aanvrager een valse verklaring heeft afgelegd met het oogmerk om het niet in acht nemen van een toelatingsvoorwaarde te verhullen of om op een onrechtmatige manier bepaalde voorkeurrechten te genieten ;
   

De schrapping kan gebeuren :

 • indien de kandidaat nalaat binnen de twee maanden de referentiemaatschappij van elke wijziging in de samenstelling van het gezin en elke wijziging van woonplaats op de hoogte te brengen.
   

Elke beslissing om een kandidaat-huurder te schrappen moet behoorlijk gemotiveerd, gedateerd en aan de kandidaat betekend worden worden. Elke vanaf 1 januari 2015 genomen beslissing tot schrapping moet binnen de 30 werkdagen per aangetekend schrijven aan de kandidaat worden meegedeeld door de openbare vastgoedmaatschappij die de schrapping heeft uitvoerde. Die maatschappij kan op elk moment afzien van de schrapping van de kandidatuur, op voorwaarde dat de sociaal afgevaardigde ermee akkoord gaat.

Gevolg van de schrapping

De geschrapte kandidaat kan zich binnen een termijn van zes maanden niet opnieuw inschrijven bij een openbare vastgoedmaatschappij. Dit verbod betreft alle 19 de openbare vastgoedmaatschappijen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bij schrapping kan de kandidaat een beroep doen op de klacht-/beroepsprocedure.

Document acties