Home / De BGHM / Onze opdrachten / De sociale begeleiding / Sociale acties / Drie grote actiepijlers

Drie grote actiepijlers

1. Het individueel maatschappelijk werk dat wordt verricht in de openbare vastgoedmaatschappijen via de sociale dienst. Deze dienst bestaat uit door de OVM’s aangeworven sociaal assistenten en maatschappelijk werkers die gedetacheerd werden door de in 2001 opgerichte vzw, de Dienst voor Maatschappelijke Begeleiding van Sociale Huurders (DMBSH).  De OVM’s stellen, soms gedecentraliseerde, permanenties, psychosociale gesprekken, huisbezoeken en onderzoeken betreffende sociale rechten voor. Het gaat om een algemene aanpak waarbij de situatie globaal geanalyseerd worden en indien nodig opnieuw georiënteerd wordt. Dit gebeurt steeds op basis van het wettelijk kader waaraan de Brusselse sociale huisvesting onderhevig is.

2. Het gemeenschappelijk maatschappelijk werk is recenter en behoort meer tot de praktijk van de 21 Projecten voor Sociale Cohesie (PSC’s) die werkzaam zijn in de sociale woningwijken bij 12 OVM’s. Het specifieke kenmerk ervan is dat er een samenwerkingsverband tot stand komt tussen een Openbare Vastgoedmaatschappij en een vzw voor maatschappelijke integratie. Een Overeenkomst van 5 jaar verbindt de partners. Op gewestelijk niveau gaat het om de BGHM en op lokaal niveau betreft het een VZW, één of verscheidene OVM’s en soms de Gemeente.
De PSC’s zorgen voor ontmoetingen tussen huurders onderling en tussen huurders en hun OVM, bijvoorbeeld op basis van permanenties/koffiemomenten en er vinden ook regelmatige of specifieke activiteiten plaats waarop iedereen, ongeacht generatie of culturele oorsprong, van harte welkom is. Het initiatief is gericht op participatie en de aanscherping van de burgerzin.

3. Het collectief maatschappelijk werk bestaat uit door de OVM’s genomen initiatieven. Het komt erop aan de huurders culturele en gezellige activiteiten aan te bieden of die erop gericht zijn samen werk te maken van een probleem dat tijdens het individueel maatschappelijk werk is opgedoken (burenruzies, energiebesparingen, sorteren van vuilnis, enz.).
Het gaat dus om maatschappelijk werk dat voortvloeit uit individuele en/of collectieve problemen die de OVM via haar contacten met de huurders op het spoor is gekomen.De oplossing bestaat erin de personen samen te brengen die één of verscheidene thema’s delen en om samen met hen op zoek te gaan naar concrete oplossingen die indien mogelijk ook duurzaam zijn.

Ongeacht of het individueel, gemeenschappelijk of collectief is, vereist het maatschappelijk werk samenwerkingsverbanden en netwerking ter ondersteuning van de oplossingen die worden uitgewerkt voor alle problemen waarmee de huurders en hun omgeving en de kandidaat-huurders komen aanzetten. Desgevallend moeten de betrokkenen, naargelang de situaties, ook doorverwezen worden naar gespecialiseerde diensten.

Document acties